info@isinbizden.net

444 96 96

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak (isinbizden.net) ile Müşteri arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak ve Müşteri, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Müşteri :Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Hizmet :Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Platform : Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak’a ait isinbizden.net adlı internet sitesini,

Sözleşme :Taraflar arasında akdedilen Sözleşme’yi,

Ürün :Alışverişe konu olan sistem bilgilerini’ni ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

3.1. Sözleşmenin konusu, isinbizden.net internet sitesi üzerinden Müşteri’ye iş gücü ve istihdam ihtiyacını karşılaması için alacağı ve elektronik ortamda siparişini verdiği, hizmetlerin satışı ile ilgili olarak ilgili tüm mevzuat hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Taraflar, Sözleşme kapsamında yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3.2.Taraflar, isinbizden.net’in Ürün/Hizmet’in satışına ve Sözleşme kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kendisine yüklenmiş olanlar hariç olmak üzere herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. MÜŞTERİNİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Müşteri, siparişin oluşturulması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Platform’un ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,
 2. b) Ürün/Hizmet’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. c) Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak tarafından uygulanan bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Müşteri’nin bu hususlarda isinbizden.net’e verdiği izinlerin kapsamı, Müşteri’nin kanuni hakları, üyelerin hakları ve bu hakların kullanım usulleri,
 4. d) Ürün/Hizmet için isinbizden.net tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. e) Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,
 6. f) Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat bilgileri ve süresi ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
 7. g) Müşteri’nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, (Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Müşteri tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil), Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,  Müşteri’nin cayma hakkını kullanamadığı durumlarda ise bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 8. h) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 9. j) Müşteri’nin Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,
 10. k) Mahiyetine göre Sözleşme’de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Müşteri tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Müşteri’nin talebi halinde Müşteri’ye elektronik posta ile gönderileceği ve Müşteri tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,
 11. l) Uyuşmazlık hallerinde Müşteri’nin, başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.
 12. FATURA BİLGİLERİ

Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak “isinbizden.net” BİLGİLERİ

Unvanı : Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak 

Adresi : Küçükbakkalköy Mh. Vedat Güngol Cd. Defne Sk. No:1 D:199 Flora Rezidans Ataşehir/İstanbul

Mersis Numarası :

Vergi Kimlik Numarası :

Telefonu :

Faks Numarası :

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşterinin Ticaret Unvanı / Adı ve Soyadı :

Müşterinin Adresi :

Müşterinin Mersis Numarası :

Müşterinin Vergi Kimlik Numarası :

Müşterinin Telefonu :

Müşterinin Faks Numarası :

Müşterinin KEP ve E-posta Bilgileri :

Kullanıcı Adı :

Bu fatura e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir.

 1. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri Platform’da yer almakta olup Platform üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.

6.2. Hizmetin türü, miktarı, süresi, satış bedeli web sitesi üzerinde aşağıda belirtildiği gibi olup bu bilgiler Müşteri tarafından da onaylanmıştır. Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı vb.) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün/Hizmet Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)

*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Müşteri, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.Müşteri’nin isinbizden.net üzerinden ulaştığı üyelerin bilgilerini 3. kişi ve kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla iletişim kurması durumunda isinbizden.net işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. isinbizden.net bu maddenin ihlali sonucu Sözleşme’yi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri’ye ücret iadesi yapmaz.

7.3. Üye veri tabanı, isinbizden.net için asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu sözleşme ile isinbizden.net tarafından Müşteri’ye verilen asli hizmet, üye veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. Müşteri, üye veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin Sözleşme’de belirlenen usuller dışında kullanımının, isinbizden.net için telafisi imkânsız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder. 

7.4. Müşteri, satın alınan ürün ile ilgili olarak isinbizden.net’in takdirine göre ek sözleşme talep edebileceğini ve bu ek sözleşmenin ıslak imzalı olarak imzalanmasını talep edebileceğini, imzadan imtina edilmesi durumunda sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceğini ve isinbizden.net’ten herhangi bir şekilde hizmet talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.5. Müşteri, isinbizden.net’in sistem kullanımı ve satın alınan hizmet paketi ve sözleşmede belirtilen sair hususlar ile ilgili her türlü kısıtlama, limitlendirme ve değişiklik yapabileceğini kabul eder. 

7.6. Müşteri’nin herhangi bir nedenle Ürün/Hizmet’i teslim almaması halinde, Müşteri’nin Ürün/Hizmet’i iade ettiği kabul edilecek olup bu halde, Müşteri’den tahsil edilen tüm ödemeler yasal süresi içerisinde Müşteri’ye iade edilecektir.

7.7. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde isinbizden.net bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Müşteri’nin e-posta hesabına veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur. 

7.8. Müşteri, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesi ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde isinbizden.net’in Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.9. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Müşteri’ye bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Müşteri, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Müşteri hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Banka’ya iadesinden sonra Müşteri’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak‘ı ve isinbizden.net yetkililerini sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.10. Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün/Hizmet’in Müşteri’ye tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, isinbizden.net yetkilileri tarafından kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin Banka’dan kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Müşteri’den talep edilebilecektir. Müşteri’nin talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise isinbizden.net’in siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

8.1. Müşteri’nin vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Müşteri tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenlenecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Müşteri’nin sorumluluğundadır.

8.2. Platform üzerinden kredi kart ile ödeme yapılması halinde, Banka tarafından kampanyalar düzenlenerek Müşteri tarafından seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilecek veya taksit erteleme gibi ek hizmetler sunulabilecektir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir. Müşteri’nin kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planlarının oluşturulması Banka’nın inisiyatifindedir.

8.3. Sözleşmeye konu satışa sunulan hizmet/ürün, dijital içerik niteliğinde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olup fiziki gönderime uygun değildir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR VE ŞARTLAR

9.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Müşteri’ye ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileri; sipariş almak, Ürün/Hizmet’i sunmak, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- Ürün/Hizmet hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Müşteri’ye ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Taraflar arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak ve/veya iştirakleri tarafından işlenebilir.

9.2. Müşteri’ye, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün/Hizmet’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Müşteri’nin ticari elektronik izni olması halinde, Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

9.3. Müşteri tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Müşteri’ye ait cihazlardan girildiğinden Müşteri tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

9.4. Müşteri, Sözleşme kapsamında sağladığı verilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinde gerekli güncellemeleri yapacağını taahhüt eder.

9.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak’a aittir.

9.6.İşbu sözleşme sona erse dahi gizlilik hükümleri yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.7. İşbu sözleşme ve sözleşmenin içeriği taraflarca üçüncü kişilere gösterilemez, internet ortamında veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve hiçbir suretle ifşa edilemez.

9.8.İşbu sözleşmede yer alan tüm bilgiler ve sözleşme sürecinde yapılacak çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve/veya çıkacak olan her türlü bilgi, know-how, metot, yöntem, teknik gelişme veya  endüstri ve yazılım alanında henüz duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, yöntem, buluş, tasarım, model, eser ve benzerleri kısaca ‘gizli bilgi’ addedilir. Taraflardan biri tarafından düşünülmüş olsun ya da olmasın, bu proje kapsamında ortaya çıkan ticari sır niteliğindeki hiçbir gizli bilgi diğerinin yazılı izni olmaksızın, üçüncü kişilere ya da kamuya açıklanmayacak olup, (bir bilginin gizli olup olmadığında tereddüde düşülürse, bilgiyi veren tarafından aksi belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde hareket edeceklerdir.) ayrıca taraflar, çalışanlarının bu maddenin uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli bildirimleri bu kişilere yapma yükümlülüğüne sahiptirler. İşbu çalışanların sır tutma yükümlülüğünden ilgili işveren taraf sorumlu olacaktır. 

9.9. Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak tarafından Müşteri’ye ait işlenen kişisel veriler için detaylı bilgiye www.isinbizden.net adresinde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI” ile paylaşılmaktadır.

 1. CAYMA HAKKI

10.1. Platform’da satışa sunulan ürün dijital içerik niteliğinde ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerden olduğundan iadesi mümkün değildir. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. Maddesi uyarınca cayma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle sözleşme konusu Müşteri’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin olduğundan cayma hakkı kullanılamayacaktır. Müşteri ancak sözleşme konusu hizmetin, sözleşmeye uygun şekilde sunulmadığını gerekçesi ile ücret iadesi talebinde bulunabilir. Bu husus da genel yasal hükümlere ve ilgili mevzuata tabidir. 

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlıklarca ilan edilen değerlere uygun olarak Müşteri’nin Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1. Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

12.2. Müşteri, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tay Danışmanlık ve Organizasyon Tuba Kavak’ın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK

13.1. 13 (on üç) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Müşteri’nin üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.